Lt Ru En
Atestacija

 

 

 Susisiekimo komunikacijų statinių statybos bei

priežiūros  ir   projektavimo vadovų atestavimo 2017 m.

antrojo pusmečio grafikas

 

Egzaminai vyksta VGTU, Aplinkos inžinerijos fakulteto 2104 auditorijoje

Saulėtekio al. 11, Vilnius

  Data
Profesinių žinių egzaminas 8.30 val. rugsėjo 19 d. spalio 17 d. lapkričio 14 d. gruodžio 12 d.    
Teisinių žinių egzaminas

 

 

 

13.00 val.

rugsėjo 19 d. spalio 17 d. lapkričio 14 d. gruodžio 12 d.    

Susisiekimo komunikacijų statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesinių žinių tikrinimo

N U O S T A T A I

 

1. Šie nuostatainustato susisiekimo komunikacijų statinių grupėse:

– keliai;

– keliai (gatvės);

– geležinkelis (geležinkelio kelias);

– oro uostų(aerodromų) statiniai;

– vandens uostų statiniai;

dirbančių statybos inžinierių profesinio pasirengimo ir jų atestavimo tvarką.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo21 d. įsakymu Nr.D1-726 „Dėl statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas ar vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo”, suteikiančiu teisęasociacijai „Lietuvos keliai” (toliau – Asociacija) tikrinti profesines žinias statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, Asociacijos įsakymu sudaroma Profesinių žinių tikrinimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos darbe su patariamuoju balsu gali dalyvauti atitinkamos srities pripažinti nepriklausomi, kvalifikuoti specialistai, ekspertai.

3. Komisija,patikrinusi statybos inžinieriaus, siekiančio eiti vadovo pareigas(toliau – Pareiškėjas) profesines žinias, siūlo VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC)atestuoti statybos inžinierius – susisiekimo komunikacijų statinių ekspertizės, projektavimo,statybos ir/ar techninės priežiūros specialistus. Gali būti atestuojami inžinieriai (specialistai), turintys bakalauro išsilavinimą bei įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją arba magistro išsilavinimą bei įgiję statybos inžinerijos, civilinės inžinerijos, kelių eismo saugumo inžinerijos magistro kvalifikaciją ir atitinkamą patirtį – darbo stažą šių statinių projektavime, statyboje ir/ar priežiūroje. Pripažįstami statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomai, statybos inžinieiraus diplomas pažymintis statybos inžinerijos profesinę kvalifikaciją. Šie diplomai apima visas sritis, susijusias su statybos technine veikla (universitetinis diplomas, instituto diplomas, kolegijos diplomas, technikumo (politechnikumo) diplomas, užsienio valstybių aukštųjų mokyklų statybos inžinieriaus diplomai pripažinti Lietuvoje.

4. Profesinių žinių tikrinimas (atestavimas) vykdomas specialistui pageidaujant. Pareiškėjas pateikia Asociacijai prašymą, adresuotą SPSC, išduoti Kvalifikacijos atestatą, jį papildyti ar pakeisti. Prašyme nurodomos pageidaujamos pareigos (viena ar kelios), statinių grupė (grupės) bei darbo sritis (sritys).

Prie prašymo pridedama:

-asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei buvo keisti vardas ar pavardė – jų keitimo dokumentų kopijos;

-mokslų baigimo diplomo kopija;

– gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos) aprašymas (curriculum vitae);

– per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, susijusių su Pareiškėjo prašyme nurodyta veikla (parengtų projektų, pastatytų statinių, atliktų mokslo, tiriamųjų ir kitų darbų) sąrašas;

– papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, mokslo laipsnių, mokslo vardų   suteikimo atestatų, kitų diplomų kopijos;

–   Kvalifikacijos atestatas (-ai);

– kiti papildomi dokumentai, įrodantys jo kvalifikacinį pasirengimą.

5. Užsienio valstybių statybos inžinieriai pateikia dokumentus valstybine lietuvių kalba.

6. Įvertinant susisiekimo komunikacijų objektų statybos bei priežiūros darbų sezoniškumą, šių statinių grupių specialistų profesinių žinių tikrinimas ir jų atestacija vykdoma pavasario (sausio – birželio mėnesiais) ir rudens (spalio – gruodžio mėnesiais) laikotarpiais. Esant pageidavimams, specialistų profesinės žinios gali būti patikrinamos ir specialistas atestuojamas individualiai.

7. Jei Pareiškėjas tobulina savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydamas ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal patvirtintas mokymų programas suderintas su Aplinkos ministerija, profesinės žiniosyra užskaitomos;

7.5. statybos inžinieriaus kvalifikaciją turintiems specialistams, išdirbusiems pagal specialybę ne mažiau 3 metus ir įgijusiems magistro laipsnį (jei po magistratūros baigimo praėjo ne daugiau kaip 3 metai), Kvalifikacijos atestatas gali būti išduodamas be profesinių žinių patikrinimo.

8. Užsienio valstybių statybos inžinierių profesinių žinių patikrinimas vyksta valstybine lietuvių kalba. Jei Pareiškėjas ja negali bendrauti (rašyti), tai jis atlieka per vertėją.

9. Komisija, patikrinusi pareiškėjo profesines žinias, pateikia protokolą SPSC, kuriuo siūloma suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atitinkamas pareigas. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių įvertinimą, gali pakartotinai pasitikrinti ne anksčiau, kaip po 15 dienų.

10. Atestuojamasis ar jo darbdavys apmoka atestavimo išlaidas pagal Asociacijos pateikiamą sąskaitą-faktūrą. Specialistams, gavusiems neigiamą profesinių ir/ar teisinių žinių įverinimą, sumokėtos lėšos negražinamos.

11. SPSC išduotiKvalifikacijos atestataiišduodami Pareiškėjams asmeniškai, jiems pasirašant.Jei kvalifikacijos atestatą nori paimti kitas asmuo, jis privalo pateikti raštišką Pareiškėjo patvirtintą įgaliojimą.

12. Profesinių žinių tikrininimo bei specialistų atetstavimo klausimais galima kreiptis į Asociaciją telefonu (8-5) 265 00 54 arba el.p: asociacija@lietuvoskeliai.lt

13. Ginčai dėl statybos inžinierių profesinio žinių tikrinimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________