Lt Ru En
STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMA

PATVIRTINTA
Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdančiojo
direktoriaus Rimvydo Gradausko
2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.5

ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“
STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMA

Programos žymuo: M-009-12-LK

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: susisiekimo komunikacijų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.
2. Mokymų tikslas: ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, teritorijų specialiojo planavimo specialisto, ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa, skirta statybos inžinieriams, kurie siekia pagilinti žinias, kelti savo kvalifikaciją ir susipažinti su naujovėmis statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos.
3. Mokymų paskirtis: programa skirta statybos inžinieriams, jau turintiems kvalifikacijos atestatą ir siekiantiems tobulinti savo kvalifikaciją pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr. 3-77) 66.1 punktą.
4. Mokymų trukmė: kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos trukmė gali keistis priklausomai nuo temos aktualumo (platumo) ir varijuoja nuo 4 iki 6 akademinių valandų.
5. Mokymo būdas: kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa įgyvendinama seminarais.

 

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

 

6.    Mokymo programa apima visas sritis, susijusias su susisiekimo komunikacijomis: keliais, keliais (gatvėmis), geležinkelio keliais, oro uostų (aerodromų) statiniais, vandens uostų statiniais, kitais transporto statiniais.

 

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMŲ PLANAS

 

7. Kvalifikacijos tobulinimo planas pateiktas 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo mokymo planas

Eil. nr.

Tema

Vadovai ir specialistai

Trukmė (akad. val. )

1

2

3

4

 1.

Kelių ir jų statinių projektavimo normatyviniai dokumentai: reglamentai, taisyklės, rekomendacijos.

Ypatingo statinio projekto vadovas

Ypatingo statinio projekto dalies vadovas

Ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas

Ypatingo statinio statybos vadovas

Ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Statinio projekto ekspertizės vadovas

Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas

Statinio ekspertizės vadovas

Statinio dalies ekspertizės vadovas

Teritorijų bendrojo planavimo specialistas

4/6

 2.

Kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto normatyviniai dokumentai: reglamentai, taisyklės, rekomendacijos.

4/6

 3.

Kelių tiesimo medžiagos: vietinės, importuotos, alternatyvios.

4/6

 4.

Kelių eismo saugumo inžinerinės priemonės: eismo organizavimo, eismo saugumo užtikrinimo.

4/6

 5.

Kelių eismo saugumo inspekcijos: kelio ir jo statinių įvertinimas eismo saugumo požiūriu.

4/6

 6.

Kelių eismo saugumo auditai: kelio ir jo statinių projektų įvertinimas eismo saugumo požiūriu.

4/6

 7.

Geležinkelio kelias ir jo remontas (taisymas): iešmai, bėgiai, pabėgiai, balastas, sankasa.

4/6

 8.

Geležinkelio kelio statyba: kelio įrengimas, remontas, eismo saugumo užtikrinimas.

4/6

 9.

Oro uostų (aerodromų) statiniai: projektavimas, konstrukcijos, medžiagos, remontas.

4/6

 10.

Vandens uostų statiniai: projektavimas, konstrukcijos, įrengimas, priežiūra.

4/6

 11.

Statybos techninė priežiūra: FIDIC (raudonoji ir geltonoji knygos), priežiūros organizavimas, valdymas.

4/6

 

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

8. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-778; 2001, Nr. 101-3597).
9. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr.128-5213).
10. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (Žin. 2002 Nr. 101-4492).
11. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr. 21-617).
12. STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5904).
13. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr.115-5903).
14. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr.58 2611).
15. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr 115-5902).
16. STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2007, Nr. 112-4588).
17. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr.116 -5944).
18. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr.116-5947).
19. STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr.120-4945; 2012, Nr.3-77).
20. KPT TAS 09. Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės (Žin., 2010, Nr.: 5-240).
21. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (Žin. 2008, Nr. 9-322).
22. R 36 – 01 Automobilių kelių sankryžos (Inf. pr. 2002, 18-60).

 

V. MOKYMO ORGANIZACIJA

23. Pagal susitarimą tarp asociacijos „Lietuvos keliai“ ir viešosios įstaigos Vilniaus Gedimino technikos universitetas mokymus praveda Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedra adresu: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Didžioji dalis dėstytojų turi kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas susisiekimo komunikacijų srityje.

 

VI. MOKYMO PATALPOS IR JŲ APRŪPINIMAS

27. Mokymai vyksta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto rūmuose, Saulėtekio al. 11, Vilniuje. Mokymo patalpos atitinka mokymui keliamus reikalavimus ir yra aprūpintos būtina technika: įvairialype įranga, skreitiniais (nešiojamaisiais) kompiuteriais, kitomis mokymo priemonėmis (yra belaidžio interneto prieiga, kopijavimo ir spausdinimo įrenginiai).

 

VII. MOKYMO PERSONALAS

28. Mokymo personalą sudaro kvalifikuoti dėstytojai – 3 profesoriai, 10 docentų, 4 lektoriai, 2 inžinieriai. Visi dėstytojai turi ne mažesnę kaip 5 metų dėstymo patirtį. Didžioji dalis dėstytojų turi nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos atestatus. Be to, yra galimybė kviesti mokymo personalą iš kitų Lietuvos Respublikos valstybinių ir nevalstybinių institucijų, dalyvaujančių rengiant teisės aktus, susijusius su statybos technine veikla.